دبیرستان هوشمند همکلاسی Hamkelasi Smart School

کادرآموزشی دبیرستان

دبیر هندسه :عبدالعلی ابوطالبی

دبیر زیست: محسن احمدی

دبیر دین وزندگی:حسین بهرام زاده

دبیر تاریخ:بیگم آزادی

دبیر ادبیات فارسی:مهستی درودی

دبیر زبان فارسی:زهراعبدی

دبیر فیزیک:غزل بهرامی

دبیر خوشنویسی:پدرام اسماعیلی

دبیر شیمی:محمدشفیعی