دبیرستان هوشمند همکلاسی Hamkelasi Smart School

بارم بندی

بارم بندی دروس دوره چهارم تجربی

 

بارم بندی معارف اسلامی (1)  دوره پیش دانشگاهی  

جبرانی

نیمسالی

نام درس

3

2

شناخت انسان

3

5/2

فطرت انسان

3

5/1

انسان واختیار

3

3

انسان وسرنوشت و نقش عوامل معنوی

4

3

هدف زندگی و هدف آفرینش

4

3

نظام اخلاقی وتوبه

20

15

جمع


 بارم بندی معارف اسلامی (2)


جبرانی

نیمسالی

نام درس

4

3

سنت الهی

4

3

انسان در اجتماع

3

5/2

حقوق خانواده

3

5/2

معیار های انتخاب همسر

3

2

نظام خانواده ی  مطلوب

3

2

نماز

20

 

 بارم بندی درس ریاضی عمومی (1) دوره پیش دانشگاهی

 

جبرانی

نیمسالی

فصل

5/6

5

اول

5/5

4

دوم

8

6

سوم

20

15

جمع

 

 بارم بندی ریاضی عمومی (2)

 

جبرانی

نیمسالی

فصل

75/3

75/2

چهارم

75/3

75/2

پنجم

5/6

5

ششم

6

5/4

هفتم

20

15

جمع

 

بارم بندی درس فیزیک (1) رشته علوم تجربی


فصول

نیمسالی

جبرانی

اول

25/3

5/4

دوم

25/3

5/4

سوم

5/3

75/4

چهارم

5

25/6

جمع

15

20

 

 بارم بندی درس فیزیک (2) رشته علوم تجربی

 

فصول

نیمسالی

جبرانی

اول

5/3

75/4

دوم

3

25/4

سوم

25/5

5/6

چهارم

25/3

5/4

جمع

15

20

 

                           تذکر : بارم هرفصل  حداکثر5/0نمره می تواند تغییر کند .

 بارم بندی و ارزشیابی درس زیست شناسی (1)
و (2)

 

زیست شناسی
(
1)

فصل

نیمسالی

جبرانی

فصل 1

3

4

فصل 2

5/2

5/3

فصل 3

5/2

5/3

فصل 4

3

4

فصل 5

4

5

جمع

15

20

زیست شناسی
(
2 )

فصل 6

5/2

5/3

فصل 7

5/2

5/3

فصل 8

3

4

فصل 9

5/2

5/3

فصل 10

5/2

5/3

فصل 11

2

2

جمع

15

20


بارم بندی درس علوم زمین دوره پیش دانشگاهی      

 

علوم زمین  (1)

بخش

فصل

نام فصل

نیمسالی

جبرانی

(1)زمین زیستگاه ما

1

مشخصات زمین

2

2

2

ساختمان درونی زمین

4

5

 

 

(2)زمین

نا آرام

3

زمین ساخت ورقه ای

3

4

4

زمین لرزه

2

3

5

آتش فشان ها وفرآیند های آتش فشانی

2

3

6

ساخت های تکتونیکیوکوه زایی

2

3

 

جمع

15

20

علوم زمین(2)

(3) تاریخ  زمین

7

شواهدی درسنگ ها

5/3

4

8

تحولات گذشته

2

3

(4) جایگاه زمین

9

منظومه شمسی

2

3

10

ستارگان

2

3

11

رسم نقشه

3

4

12

زمین درخدمت انسان

5/2

3

 

جمع

15

20

 

        توضیح :بارم هر فصل می تواند معادل نیم نمره از مقدار پیشنهادی کمتر یا بیشتر شود .


        ب -آزمون مستمر ( کلاس ) : ( 5 نمره )

 

        - میزان مشارکت درفعالیت های داخل کلاس(3 نمره):حضورمنظم درکلاس،شرکت فعال درپرسش وپاسخ کلاسی،انجام فعالیت ها( مهارت ها) وتکالیف وابسته به آن ها و

 

       -  فعالیت های خارج ازکلاس (2 نمره):جمع آوری نمونه های سنگ وکانی، ساختن وسائل کمک آموزشی ( تهیه بلور و..)،تهیه گزارش و

 

 بارم بندی درس زبان و ادبیات فارسی (عمومی)

 

ریز مواد آزمون

نیمسالی

جبرانی

خود آزمایی (درک مطلب 5/2تا3 ، درک معنی ومفهوم متن 5/2تا4 ، محتوای درآمدها 1 و نکات بلاغی 1تا2) 

8

10

معنی ومفهوم نثر وشعر

4

6

تاریخ ادبیات وسبک شناسی

2

3

حفظ شعر

1

1

جمع

15

20

 

       توضیحات : موارد زیر برای مطالعه آزاد می باشد.

           درس 9: نفحات صبح سعدی از صفحه 48 تا 49

          درس 10: راه  بی نهایت حافظ از صفحه 53 تا 54

          درس 20: قسمت اول به بلبل از صفحه 101تا 103

          درس 22: قسمت دوم شعر تسلی خاطر جامی از صفحه 130

          درس 24: افشین و بودلف از صفحه 142تا150

       درس 30: صدای پای آب از «چشم‌ها را باید شست، جور دیگر ... »صفحة199و200

 

  بارم بندی درس شیمی(1)و (2) دوره پیش دانشگاهی

بخش

نیمسالی

جبرانی

شیمی(1)

ا ول

5/7

10

دوم

5/7

10

جمع

15

20

شیمی(2)

سوم

5/7

10

چهارم

5/7

10

جمع

15

20

 

بارم بندی درس زبان انگلیسی دوره پیش دانشگاهی 

 

     1- ارزشیابی مستمر از فعالیت های کلاسی دراختیار مدرسان می باشد.( 5 نمره )

 

      2- آزمون کتبی پایانی (30 نمره) شامل:

      الف _ درک مطلب ( 16نمره ) : 1) درک مطلب جملات 2) یک آزمون cloze  استاندارد 3) درک مطلب دو متن بلند     
      تذکر: متون لازم برای موارد1 و 2 از کتاب درسی ومتون لازم برای مورد3  ازمتونی که در سطح توانایی   دانش آموزان می باشد ، خارج از کتاب درسی انتخاب شوند.   

 

مواد آزمون

انواع پرسش ها

درک مطلب

تطبیق عناوین وپاراگراف ها

تشخیص اطلاعات ضمنی وغیر ضمنی

حدس زدن معنی از بافت

فهرست کردن

کاربرد های گوناگون جملات

درست / غلط / ذکر نشده

آزمون های چهار گزینه ای

جور کردن

کامل کردن یک جمله ، پاراگراف ، جدول یا نمودار

پرسش های باز

مرتب کردن جملات به هم ریخته

 

ب _ کاربرد های جمله ( Sentence Functions) (2 نمره )

انواع پرسش ها : چهار گزینه ای ، جور کردنی ، ساختن یا کامل کردن جملات

ج _ واژ گان ( 6 نمره )

انواع پرسش ها :پرکردن جاهای خالی با کلمات داده شده ویابدون آن ها(خوددانش آموزکلمات راتولید می کند ) ، چهار گزینه ای ، جور کردنی ، جدا کردن کلمه نا مناسب

د _ دستور ( 6 نمره )

انواع پرسش ها : مرتب کردن کلمات به هم ریخته ، تلفیق دو جمله ، چهار گزینه ای ، پر کردن جای خالی با شکل صحیح کلمات                   

                                            30  نمره امتحان کتبی

                         15 = --------------------------------------- = نمره کتبی پایان نیمسال

                                                   2       

      20 = 15 نمره کتبی پایان نیمسال + 5 نمره فعالیت های کلاسی = نمره  دانش آموز       

     تذکر: همکاران گرامی  خود را به یک نوع خاص از پرسش‌های ذکر شده در بالا محدود نکنند. با در‌نظر گرفتن محدودیت‌های متون انتخاب شده برای امتحان، تلفیقی از همه‌ی انواع پرسش‌های ذکر شده پیشنهاد می‌شود. ضمناً از آن‌جایی که هدف اصلی کتاب، توسعه مهارت خواندن است،‌ توصیه می‌شود پرسش‌های بخش‌های دستور واژگان و کاربردهای جملات نیز به‌عنوان ابزاری در خدمت آزمون مهارت خواندن در نظر گرفته شود.

 

بارم بندی درس زبان انگلیسی جبرانی دوره پیش دانشگاهی  

 

 آزمون کتبی پایانی (40 نمره) شامل:   

 الف _ درک مطلب ( 20نمره ) : 1) درک مطلب جملات 2) یک آزمون cloze  استاندارد 3) درک مطلب دو متن بلند 

     تذکر: متون لازم برای موارد1 و 2 از کتاب درسی ومتون لازم برای مورد3  ازمتونی که در سطح توانایی دانش آموزان می باشد ، خارج از کتاب درسی انتخاب شوند.

 

مواد آزمون

انواع پرسش ها

درک مطلب

تطبیق عناوین وپاراگراف ها

تشخیص اطلاعات ضمنی وغیر ضمنی

حدس زدن معنی از بافت

فهرست کردن

کاربرد های گوناگون جملات

درست / غلط / ذکر نشده

آزمون های چهار گزینه ای

جور کردن

کامل کردن یک جمله ، پاراگراف ، جدول یا نمودار

پرسش های باز

مرتب کردن جملات به هم ریخته

 

  ب _ کاربرد های جمله ( Sentence Functios) (4 نمره )

انواع پرسش ها : چهار گزینه ای ، جور کردنی ، ساختن یا کامل کردن جملات

ج _ واژ گان ( 8 نمره )

انواع پرسش ها : پرکردن جاهای خالی با کلمات داده شده و یا بدون آ ن ها ( خود دانش آموز کلمات را تولید می کند ) ، چهار گزینه ای ، جور کردنی ، جدا کردن کلمه نا مناسب

د _ دستور ( 8 نمره )

انواع پرسش ها : مرتب کردن کلمات به هم ریخته ، تلفیق دو جمله ، چهار گزینه ای ، پر کردن جای خالی با شکل صحیح کلمات 

                                                                        نمره40آزمون کتبی

                                               نمره 20 = ------------------------------------   = نمره دانش آموز در امتحان جبرانی 

                                                                               2   

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...