دبیرستان هوشمند همکلاسی Hamkelasi Smart School

جدول بارم بندی

                            جدول بارم بندی دروس سال چهارم

                                             ریاضی عمومی

                پایانی اول

         پایانی دوم

فصل1:احتمال

5/5

فصل1: احتمال

1

فصل2:توابع ومعادلات

9

فصل2: توابع ومعادلات

5/2

فصل3:مشتق وتوابع

5/5

فصل3: مشتق وتوابع

5/1

   

فصل4:کاربردمشتق

4

   

فصل5 : هندسه مختصاتی

5/6

   

فصل6:ا نتگرال

5/4

                                          دیفرانسیل وانتگرال

          پایانی اول

           پایانی دوم

فصل1: دستگاه اعداد

5/1

فصل1: دستگاه اعداد

2

فصل2: دنباله وسری ها

5/5

فصل2: دنباله وسری ها

فصل3: حدوپیوستگی

10

فصل3: حدوپیوستگی

3

فصل4: مشتق(1)تاابتدای بخش4-4 تابع مشتق

3

فصل4: مشتق(1)تاابتدای بخش4-4 تابع مشتق

   

فصل4: ادامه مشتق(1)تاپایان فصل

3

   

فصل5: مشتق2

5/7

   

فصل6: انتگرال

5/4

                                           هندسه تحلیلی وجبرخطی

          پایانی اول

            پایانی دوم

فصل1: بردارها

7

فصل1: بردارها

2

فصل2: معادلات خط وصفحه

6

فصل2: معادلات خط وصفحه

5/1

فصل3: مقاطع مخروطی تاابتدای بخش انتقال محورهای مختصات

7

فصل3: مقاطع مخروطی تاابتدای بخش انتقال محورهای مختصات

5/1

   

فصل3: ا دامه تاپایان فصل

4

   

فصل4: ماتریس ودترمینان

6

   

فصل5: دستگاه ومعادلات خطی

5

           

              جدول بارم بندی دروس سال چهارم

                                             ریاضیات گسسته

                 پایانی اول

            پایانی دوم

قسمت اول:گراف هاوکاربردهای آن

9

قسمت اول :گراف هاوکاربردهای آن

2

قسمت دوم : نظریه اعداد

11

قسمت دوم : نظریه اعداد

3

   

قسمت سوم : مباحثی دیگردرترکیبات

7

   

قسمت چهارم : احتمال

8

                                            ریاضی پایه

                  پایانی اول

              پایانی دوم 

فصل1: استدلال ریاضی

6

فصل1: استدلال ریاضی

5/1

فصل2: دنباله های عددی

10

فصل2: دنباله های عددی

5/2

فصل3 : لگاریتم

-تاابتدای بخش3-5 اثبات روابط لگاریتمی

4

فصل3 : لگاریتم

-تاابتدای بخش3-5 اثبات روابط لگاریتمی

1

   

ادامه تاپایان فصل

5/2

   

فصل4 : مدل سازی ریاضی

7

   

فصل5 : احتمال مقدماتی

5/5

نظرات خوانندگان
تا کنون هیچ نظری درباره این مطلب ثبت نشده است
نظر جدید
نام*
ایمیل
نظر*

متن تصویر*
مشاهده لیست تمام مطالب...